महाराष्ट्र राज्य जि प बहुउद्देशीय आरोग्य सेवा कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
नाशिक नोंदणी क्र एन एस के / जे ११७३

अमृत सोमनाथ सपकाळे

संस्थापक अध्यक्ष

प्रकाश सुकदेव पाटील
जन्म तारीख:  ०१/०७/१९५४

पद( संघटना) : जेष्ठ सल्लागार / संस्थापक सरचिटणीस

मोबाईल क्र: ९३२५२३२३२१

इमेल: pspatil54@gmail.com

पत्ता:  प्लोट नं ३६, महात्मा फुले कॉलोनी,अमळनेर ता अमळनेर जि  जळगाव.

सुशील विनायक सोनवणे
जन्म तारीख- 18/3/1974

रक्त गट-      AB +ve

पद( कार्यालय)- विस्तार अधिकारी आरोग्य  (पंचायत समिती)

पद( संघटना)-  कार्याध्यक्ष(राज्य) (म.रा.जि.प.ब.आरोग्य सेवा कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना ११७३-२००४)         

मोबाईल क्र- 9689698773

ई-मेल –       sushil sonawane74@gmail.com

पत्ता- रा.हातेड बु.!,चोपडा ता.चोपडा, जि.जळगाव. पिन कोड-  ४२५१०७

सेवेत रुजू दिनांक.-१०/३/२००६

 

कमलेश शशिकांत कामतेकर
जन्म तारीख:- २७ ऑगस्ट १९७८

रक्त गट:- O+

पद( कार्यालय):- आरोग्य सेवक तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय पंचायत समिती लांजा जिल्हा रत्नागिरी

पद( संघटना):- कार्याध्यक्ष (राज्य)

मोबाईल क्र.:- ९४२३८१७५६२

ई-मेल क्र:-  chinmaykamtekar@gamil.com

पत्ता:-  मु.पोस्ट गोळप , ता जिल्हा रत्नागिरी पिन ४१५६१६

सेवेत रुजू दिनांक:-१० ऑगस्ट २००६

वसंत सोमा बैसाणे
पद( संघटना):-  उपाध्यक्ष(राज्य)

पद( कार्यालय):- विस्तार अधिकारी आरोग्य 

जन्म तारीख:- 01/06/1966

रक्त गट:-     B+ve

सेवेत रुजू दिनांक: 13/03/1984

ई-मेल क्र:-     baisanevasant@gmail.com

पत्ता:-  हॉटेल सम्राट च्या मागे, lic कॉलनी अमळनेर ता. जि.जळगाव. पिन कोड-  ४२५४०१.

 

भगवंत सी बाविस्कर
पद( संघटना):-  उपाध्यक्ष(राज्य)

पद( कार्यालय):- विस्तार अधिकारी आरोग्य 

जन्म तारीख:- २२/०४/१९६२

रक्त गट:-     B+ve

सेवेत रुजू दिनांक: ०७/०४/१९८६

ई-मेल क्र:-   b.cbaviskar01@gmail.com

पत्ता:-  विकास कॉलोनी, वाकी रोड जामनेर जि.जळगाव.

सुहासराव आनंदराव पाटील
जन्म तारीख:- 21/02/1969

रक्त गट:- B+

पद( कार्यालय):- आरोग्य पर्यवेक्षक

पद( संघटना):-  उपाध्यक्ष

मोबाईल क्र.:- 9422448187

ई-मेल :-  sapatil_patil@rediffmail.com

पत्ता:-   कल्पना हाउसिंग सोसायटी,वाघवाडी रोड,प्रतिक पेट्रोल पंपा जवळ, शास्त्रीनगर, इस्लामपूर ता. वाळवा जि.सांगली   पिन 415409

सेवेत रुजू दिनांक:- 09/12/1994

रामचंद्र सांडू मराठे
पद( संघटना) : मुख्यसचिव (राज्य )

मोबाईल क्र ९८६०४७४११२

पत्ता: मु पो भडगाव  जि जळगाव.

मेघा रमेश चंदनकर
पद( संघटना) : सचिव (राज्य )

पद(कार्यालय): आरोग्य सहाय्यीका

जन्म तारीख: ०१/०६/१९६४

पत्ता: १९,संभाजी नगर, जळगाव

धनराज मंगा सोनवणे
पद( संघटना) : सचिव व्यवस्थापन (राज्य )

पद (कार्यालय): आरोग्य सहाय्यक

जन्म तारीख:  ०१/०६/१९६६  

मोबाईल क्र ९४०४०४७५६५

पत्ता: प्लोट नं १७, अनिता नगर, एरंडोल रोड धरणगाव जि जळगाव.

अमर मारुती निंबाळकर
जन्म तारीख 25/05/1985

रक्त गट  A+

पद( कार्यालय) E O H BDO Office Koregaon

पद( संघटना) विभागीय अध्यक्ष 

मोबाईल क्र: ९५९५६२६२४४

ई-मेल : amar25585@gmail.com

पत्ता : मातोश्री निवास, शिवश्री कॉलनी, कोरेगाव पार्क जवळ, कोल्हापूर ४१६५०२

सेवेत रुजू दिनांक 22/08/2013

 

सुनील गोविंद ढाके
जन्म तारीख:- 23-08-1975

रक्त गट:- AB+

पद( कार्यालय):- आरोग्य सेवक

पद( संघटना):- राज्य कोषाध्यक्ष

मोबाईल क्र.:- 9881221485

ई-मेल :- dhakesunil23@gamil.com

पत्ता:- शिवकॉलनी, जळगाव. ता/जिल्हा:- जळगाव

सेवेत रुजू दिनांक:- 14-09-2006

प्रमोद दोधु रगरे
जन्म तारीख १४ फेब्रुवारी१९८०

रत्क गट ः ब+

पद(कायालय) आरोग्य सेवक प्रा आ केंद्र सोनवद ता. धरणगाव

पद ( संघटना)संघटक(राज्य)

मोबाईल क्रः८३२९७२७४४७

ई-मेल -ragarepramod@gamil.com

सुजाता अशोक बागुल
जन्म तारीख- २९ /१ /19८4

रक्त गट-      B +ve

पद( कार्यालय)- आरोग्य सेविका

पद( संघटना)-  संघटक (राज्य) (म.रा.जि.प.ब.आरोग्य सेवा कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना ११७३-२००४)         

ई-मेल-       sujatabagul786@gmail.com

पत्ता- सूंदर नगर अपाटमेंट, प्लोट नं १, ब्लोक नं १ वरणगाव रोड

ता.भुसावळ , जि.जळगाव. पिन कोड-  ४२५१०७

सेवेत रुजू दिनांक.-२६/१०/२००६

 

जितेंद्र श्रावण तायडे
पद( संघटना)-  संघटक (राज्य)

पद( कार्यालय)- विस्तार अधिकारी  आरोग्य

जन्म तारीख- ०७/०४ /19८०

रक्त गट-     O  +ve

मोबाईल क्र- ७७२१९९८३६३

ई-मेल क्र-       jitendratayade47@gmail.com

पत्ता- मु पो दोडामार्ग तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग

पिन कोड-  ४२६५१२

सेवेत रुजू दिनांक.-०२/१२/२०१४

 

प्रशांत देवजी कांबळे
जन्म तारीख- 3/10/1974

रक्त गट-      B +ve

पद( कार्यालय)- आरोग्य सहाय्यक

पद( संघटना)- सचिव(राज्य)

मोबा – 9421942678     

ई-मेल-  Prashantathavan@gmail.com

पत्ता- मु.पो. साखरपा,ता.संगमेश्र्वर जि.रत्नागिरी.

सेवेत रुजू दिनांक.- 24/9/1998 

श्रीमंत शंकर भोसले

पद( कार्यालय)- आरोग्य सहाय्यक, सातारा

 

शिल्पा शिंदे

पद( कार्यालय)- आरोग्य सेविका, कराड