महाराष्ट्र राज्य जि प बहुउद्देशीय आरोग्य सेवा कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
नाशिक नोंदणी क्र एन एस के / जे ११७३

अजित गोकुळ बाविस्कर

पद( संघटना):- तालुका अध्यक्ष ,चोपड़ा

पद( कार्यालय):- आरोग्य सेवक

जन्म तारीख:- 14,01,1981

रक्त गट:- A+

सेवेत रुजू दिनांक:- 10-03-2005

मोबाईल क्र.:- 8805220520

ई-मेल क्र:-  aju.9860@gmail.com

पत्ता:-   साने गुरुजी नगर ,प्लॉट नं 47,यावल रोड ,चोपड़ा, जिल्हा:- जळगाव

 

नन्नवरे जगन्नाथ बन्सी

पद( संघटना): तालुका अध्यक्ष एरोडंल (आरोग्य संघटना)

पद( कार्यालय) :HA ( प्रा. आ. के. कासोदा)

जन्म तारीख: 01/02/1963

रक्त गट :  B+

सेवेत रुजू दिनांक : 27/02/1992

मोबाईल क्र: 8999879046

ई-मेल क्र :jbnannaware63@gmail.com

पत्ता : प्लाँट न.20 गट न.76 हर्षवर्धन काँलनी, जऴगाव

 

रामक्रुष्ण पंडीत साळुंके

पद( संघटना):-तालुका अध्यक्ष जळगांव,म.रा. जि.प.ब.आ.क.संघटना. जळगाव.

पद( कार्यालय):- आरोग्य सेवक उपकेद्र करंज प्रा.आ.केद्र कानळदा तालुका जळगांव जिल्हा जळगाव

जन्म तारीख:- 24 / 01/ 1976

सेवेत रुजू दिनांक:- 01/ 09/ 2004

रक्त गट:- A +

मोबाईल क्र.:- 9421613358

ई-मेल क्र:-  ramasalunke1@gmail.com

पत्ता:-केसी नगर,मोहन टाँकीजच्या पुढे,आसोदा रोड, जळगाव पिन 425001

ज्ञानेश्वर सुभाष पाटील

पद( संघटना):- अध्यक्ष पारोळा जि.प.क.सं.जळगाव

पद( कार्यालय):- आरोग्य सेवक उपकेद्र सारवे प्रा.आ.केद्र शेळावे ब्रु   तालुका पारोळा जिल्हा जळगाव

जन्म तारीख:- 31 / 08/ 1977

रक्त गट:- AB+

सेवेत रुजू दिनांक:- 07 / 10/ 1998

मोबाईल क्र.:- 9423952473

ई-मेल क्र:-  dspatil3177@gmail.com

पत्ता:-  पारोळा , ता  पारोळा जिल्हा जळगाव पिन 425111

सरफराज सुभान तडवी

पद (संघटना) तालुका अध्यक्ष रावेर तालुका.

पद,कार्यालय ः आरोग्य सेवक, उपकेद्र,प्रा.आ.केः वाघोड.

जन्म ताः १/६/१९७९.

रक्त गटः B-VE.

मोबाईल नं ८६६८३१६०४९.

ई-मेलः sarfraj161979@gmail.com

सेवेत रुजू ताः १२/७/२००३.

पत्ता ः ऊटखेडा रोड, ग.स.सोसायटी च्या मागे, मु.पो.ता.रावेर.

पिनः४२५५०८.