जिल्हा प्रशासन मार्फत दिलेले सेवा विषयक आदेश

अ) सेवा जेष्ठता यादी
आ) कालबद्ध आदेश
इ) पदोनत्ती आदेश
ई) इतर आदेश